روش ها ارسال :

ارسال از ظریق باربری ها شهری و برون شهری امکان پذیر است.